• Τοποθετήστε τον κόμβο δικτύου κοντά σε πρίζα.
  • Τοποθετήστε τον κόμβο δικτύου τουλάχιστον 15 cm πάνω από το έδαφος.
  • Πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από την πρίζα για να διασφαλιστεί ότι ο μετασχηματιστής ρεύματος μπορεί να συνδεθεί και να αφαιρεθεί εύκολα.
  • Βάλτε στην άκρη τα καλώδια Ethernet και ρεύματος για να αποφύγετε τον κίνδυνο ολίσθησης και πτώσης.
  • Κρατήστε τον διανομέα μακριά από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων οι φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, η γνώση ή η εμπειρία τους εμποδίζουν να χρησιμοποιούν το διανομέα με ασφάλεια χωρίς επίβλεψη ή οδηγίες.
  • Αποφύγετε την τοποθέτηση του κόμβου δικτύου μέσα ή κοντά σε μέταλλο ή πηγές ραδιοφωνικής ή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή παρεμβολών, για παράδειγμα, μην τον τοποθετείτε κάτω ή πάνω από έναν δρομολογητή WLAN.
  • Μην τοποθετείτε τον κόμβο δικτύου σε μεταλλικές επιφάνειες.
  • Μην τοποθετείτε τον κόμβο δικτύου κοντά σε μεγάλες μεταλλικές κατασκευές ή άλλα κατασκευαστικά στοιχεία με λεπτά μεταλλικά πλέγματα όπως ειδικό γυαλί ή ειδικό σκυρόδεμα.
  • Μην τοποθετείτε τον κόμβο δικτύου σε θέση όπου είναι εκτεθειμένος σε νερό που στάζει, υγρασία ή υπερβολική θερμότητα.
  • Πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
  • Για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με την απαίτηση έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και των ανθρώπων.