Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό

Ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί εναρμονισμένη συχνότητα στην Ευρώπη και συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό (πρώην 1999/5/EΚ).