Τοποθετήστε το GTW100ZB σε κατάλληλη τοποθεσία και στη συνέχεια συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος.