Αυτό το σύμβολο ή οποιαδήποτε άλλη εθνική σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν, η συσκευασία του και, κατά περίπτωση, τυχόν μπαταρίες δεν επιτρέπεται να απορριφθούν ως οικιακά απορρίμματα. Διαγράψτε όλα τα προσωπικά δεδομένα και απορρίψτε τα αντικείμενα σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Siemens information on disposal.