Πριν από τη θέση σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής ρεύματος και το καλώδιο Ethernet (αν χρησιμοποιείται) είναι σωστά συνδεδεμένα.