Δέκτης Connected Home

Αριθμός προϊόντος

Αριθμός αποθέματος

Περιγραφή

RCR110.2ZB

S55772-T110

Δέκτης Connected Home

Ασύρματος ενεργοποιητής

Αριθμός προϊόντος

Αριθμός αποθέματος

Περιγραφή

SSA911.02ZB

S55181-A105

Κινητήρας βάνας θερμαντικού σώματος

Ενσύρματος/ασύρματος θερμοστάτης

Αριθμός προϊόντος

Αριθμός αποθέματος

Περιγραφή

RDZ100ZB

S55772-T113

Ενσύρματος Connected Home θερμοστάτης

RDZ101ZB

S55772-T114

Ασύρματος Connected Home θερμοστάτης