ΠΡΟΣΟΧΗ
Εθνικοί κανονισμοί ασφαλείας

Η μη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και υλικές ζημιές.

  1. Να τηρείτε τις εθνικές διατάξεις και να συμμορφώνεστε με τους κατάλληλους κανονισμούς ασφαλείας.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

Ο κόμβος δικτύου προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Μην τον τοποθετείτε σε εξωτερικό χώρο.