Αρ.

Περιγραφή

1

LED ρεύματος

2

Ethernet LED

3

WLAN LED

4

Zigbee LED

5

Οπή επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων

6

  • Κουμπί επανεκκίνησης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση του διανομέα.
  • Κουμπί σύνδεσης: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για έξι δευτερόλεπτα για να συνδέσετε τον διανομέα με έναν λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή για κινητά. Η διαδικασία σύνδεσης προσθέτει τον διανομέα στην εφαρμογή για κινητά. Η αρχικοποίηση γίνεται από την εφαρμογή για κινητά.