• Η γραμμή τροφοδοσίας AC 230 V πρέπει να διαθέτει εξωτερικό διακόπτη κυκλώματος με ονομαστικό ρεύμα όχι μεγαλύτερο από 16 A.
  • Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση, η προστασία και η γείωση συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς.
  • Βιδώστε όλους τους ακροδέκτες ανεξάρτητα από το εάν τα καλώδια είναι συνδεδεμένα ή όχι.
  • Βιδώστε καλά τα καλώδια και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εκτεθειμένος γυμνός χαλκός.
  • Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για το μέγεθος της καλωδίωσης και την ονομαστική τιμή της εγκατεστημένης συσκευής προστασίας από υπέρταση.
  • Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν αφαιρέσετε τη μονάδα από την πλάκα συναρμολόγησης.
  • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα κατά τη διάρκεια της καλωδίωσης.