ΠΡΟΣΟΧΗ
Εθνικοί κανονισμοί ασφαλείας

Η μη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και υλικές ζημιές.

  1. Να τηρείτε τις εθνικές διατάξεις και να συμμορφώνεστε με τους κατάλληλους κανονισμούς ασφαλείας.