Σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία, η συσκευή συνιστά απόβλητο ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως προς τη διάθεσή της και δεν επιτρέπεται να διατίθεται ως οικιακό απόρριμμα.

  • Απορρίπτετε τη συσκευή μέσω των δικτύων που έχουν οριστεί.
  • Τηρείτε την τοπική ισχύουσα νομοθεσία.