Λέβητας αερίου, πολυζωνικά συστήματα

Λέβητας αερίου και ζεστό νερό χρήσης, πολυζωνικά συστήματα

N1

Δέκτης Connected Home RCR110.2ZB

N2

Connected Home Hub GTW100ZB

Q1, Q2

Έξοδοι ρελέ

Y1

Πηγή θέρμανσης (π.χ. λέβητας)

Y2

Λέβητας ζεστού νερού χρήσης

M1

Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας

R1, Rn

Εκάστοτε δωμάτιο/ζώνη

U1, Un

Κινητήρας βάνας θερμαντικού σώματος

D1, Dn

Σώμα καλοριφέρ