Το παράδειγμα 1 απεικονίζει μια εύκολη μέθοδο καλωδίωσης (AC 230 V με γέφυρα). Εάν το φορτίο δεν είναι AC 230 V, δείτε το παράδειγμα 2.

Παράδειγμα 1: Φορτία = AC 230 V

Παράδειγμα 2: Φορτία Y1, Y2 ≠ AC 230 V

Y1

Λέβητας, κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας, βαλβίδα κύριας ζώνης ή μη αναστρεφόμενη αντλία θερμότητας

Y2

Ζεστό νερό χρήσης