• Κάντε επανεκκίνηση του διανομέα όταν κολλήσει ή όταν προκύψουν κάποια άγνωστα σφάλματα.
  • Επαναφέρετε τον διανομέα μέσω της εφαρμογής για κινητά για να ρυθμίσετε εκ νέου όλες τις συσκευές. Να είστε προσεκτικοί με αυτήν τη λειτουργία, καθώς διαγράφει όλες τις διαμορφώσεις συσκευών εκτός από τη λίστα συσκευών.
  • Επαναφέρετε τον διανομέα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των διαμορφώσεων συσκευών και της λίστας συσκευών. Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων είναι επίσης απαραίτητη κατά την εκ νέου σύζευξη του διανομέα σε ένα νέο σπίτι.

Για επανεκκίνηση του διανομέα

  • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επανεκκίνησης στη μονάδα υλισμικού στην κάτω δεξιά γωνία του διανομέα για 10 δευτερόλεπτα.

Για επαναφορά του διανομέα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

  • Εισάγετε έναν συνδετήρα στην οπή επαναφοράς στη μονάδα υλισμικού και πιέστε για περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η σύνδεση WLAN διακόπτεται μετά την επανεκκίνηση και την επαναφορά. Πρέπει να συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο.