Τοποθετήστε το GTW100ZB σε κατάλληλη τοποθεσία και στη συνέχεια συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς

Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή ρεύματος και το καλώδιο USB που παρέχονται με τον διανομέα. Η χρήση άλλου μετασχηματιστή ρεύματος και καλωδίου USB ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.