Το GTW100ZB είναι ένας διανομέας που συνδέει το Internet και τα δίκτυα Zigbee. Αφού συνδεθείτε στο Internet μέσω Ethernet ή WLAN, σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε τα εξής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητά «Connected Home» (με δυνατότητα λήψης από το Google Play™ ή το Apple App Store®):

  • Προσθήκη συσκευών Zigbee
  • Διαμόρφωση σκηνών και αυτοματισμών που επιτρέπουν στο σύστημα να εκτελεί συνήθεις εργασίες
  • Απομακρυσμένος έλεγχος συσκευών Zigbee

Αριθ.

Περιγραφή

1

LED ρεύματος

2

Ethernet LED

3

WLAN LED

4

Zigbee LED

5

Οπή επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων

6

  • Κουμπί επανεκκίνησης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση του διανομέα.
  • Κουμπί σύνδεσης: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για έξι δευτερόλεπτα για να συνδέσετε τον διανομέα με έναν λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή για κινητά. Η διαδικασία σύνδεσης προσθέτει τον διανομέα στην εφαρμογή για κινητά. Η αρχικοποίηση γίνεται από την εφαρμογή για κινητά.