Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες στη συσκευή:

  • Επανεκκίνηση του διανομέα.
  • Επαναφορά του διανομέα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Βλ. Επανεκκίνηση και επαναφορά του διανομέα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επανεκκίνηση και την επαναφορά.