SAX31..

 

AC 230 V

3-Punkt

Systemnull (SN)

Stellsignal (Antriebsstössel fährt aus)

Stellsignal (Antriebsstössel fährt ein)

 

SAX61..

 

AC / DC 24 V

DC 0...10 V

4...20 mA

0...1000 Ω

Systemnull (SN)

Systempotential (SP)

Stellsignal für DC 0...10 V / 4...20 mA

Messnull

Stellungsrückmeldung DC 0...10 V - (Bezugspotential ist Messnull M)

Stellsignal Zwangssteuerung

 

SAX61../MO

 

AC / DC 24 V

Modbus RTU Anschlusskabel

Systemnull (SN)

schwarz

Systempotential (SP) AC 24 V / DC 24 V

rot

Referenz (Modbus RTU)

violett

Bus + (Modbus RTU)

grau

Bus - (Modbus RTU)

rosa

 

SAX81..

 

AC / DC 24 V

3-Punkt

Systempotential (SP)

Stellsignal (Antriebsstössel fährt aus)

Stellsignal (Antriebsstössel fährt ein)