DC+, DC-

辅助电源电压 DC 24...30 V

KNX+, KNX-

KNX 工作电压 DC 21...30 V