Systemnull AC 24 V, DC 20…30 V

Systempotential AC 24 V, DC 20…30 V

Steuersignal DC 0/ 0… 10 V, DC 0/4... 20 mA

Messnull (= G0)

Stellungsrückmeldung DC 0/2...10 V, DC 0/4...20 mA

Zwangssteuersignal-Eingang Z

Phasenschnitt-Stellsignal DC 0...20 V Phs, austauschbar, galvanisch getrennt

Phasenschnitt-Stellsignal DC 0...20 V Phs, austauschbar, galvanisch getrennt