ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ένας κόμβος δικτύου Connected Home είναι απαραίτητος για κάθε περίπτωση χρήσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσης μπορεί να χρειαστούν δέκτες που λειτουργούν ως αναμεταδότες για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του δικτύου.