ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μέγιστη απόσταση μετάδοσης μετράται σε εσωτερικό ανοιχτό χώρο.