ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Δεν υπάρχει προστασία εσωτερικής γραμμής για γραμμές τροφοδοσίας σε εξωτερικούς καταναλωτές

Κίνδυνος πυρκαγιάς και τραυματισμού λόγω βραχυκυκλώματος

  1. Προσαρμόστε τις διαμέτρους της γραμμής σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στην ονομαστική τιμή της εγκατεστημένης ασφάλειας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος έκρηξης

Τραυματισμοί και υλικές ζημιές

  1. Τοποθετήστε την μπαταρία στη σωστή πολικότητα (+/-) χρησιμοποιώντας την εικόνα στη θήκη της μπαταρίας.
  1. Τοποθετήστε μόνο τους σωστούς τύπους μπαταριών σύμφωνα με την ένδειξη στη θήκη μπαταριών.
  1. Αποθηκεύστε, μεταφέρετε και απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις, κανονισμούς και νόμους και τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας.

Προσέξτε τα εξής:

  • Οι μπαταρίες πρέπει να είναι άθικτες.
  • Μην αναμιγνύετε καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.