Τοποθέτηση

 • Ο RDZ100ZB είναι κατάλληλος για επιτοίχια τοποθέτηση.
 • Ο RDZ101ZB είναι κατάλληλος για επιτοίχια τοποθέτηση και επιτραπέζια τοποθέτηση.
 • Συνιστώμενο ύψος για επιτοίχια τοποθέτηση: 1,50 m πάνω από το δάπεδο.
 • Τοποθετήστε το θερμοστάτη κοντά στο Connected Home Hub αν είναι δυνατό. Λάβετε υπόψη ότι η εμβέλεια επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει επειδή τοίχοι, δάπεδα, ασύρματες παρεμβολές και άλλοι παράγοντες μπορεί να μειώσουν την ισχύ του σήματος.
 • Δεν πρέπει να γίνεται εγκατάσταση ή τοποθέτηση του θερμοστάτη σε εσοχές, πίσω από κουρτίνες ή πόρτες ή πάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
 • Δεν πρέπει να γίνεται εγκατάσταση ή τοποθέτηση του θερμοστάτη κοντά σε μεγάλες μεταλλικές κατασκευές ή άλλα κατασκευαστικά στοιχεία με λεπτά μεταλλικά πλέγματα όπως ειδικό γυαλί ή ειδικό σκυρόδεμα.
 • Δεν πρέπει να γίνεται εγκατάσταση ή τοποθέτηση του θερμοστάτη σε θέση όπου είναι εκτεθειμένος σε νερό που στάζει, υγρασία ή υπερβολική θερμότητα.
 • Δεν πρέπει να γίνεται εγκατάσταση ή τοποθέτηση του θερμοστάτη σε μεταλλικές επιφάνειες.
 • Αποφύγετε την τοποθέτηση του RDZ101ZB μέσα ή κοντά σε μέταλλο ή πηγές ραδιοφωνικής ή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή παρεμβολών, για παράδειγμα, μην τον τοποθετείτε κάτω ή πάνω από έναν δρομολογητή WLAN.
 • Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
 • Σφραγίστε το κιβώτιο αγωγών ή τον σωλήνα εγκατάστασης εάν υπάρχει, καθώς τα ρεύματα αέρα μπορεί να επηρεάσουν τις μετρήσεις του αισθητήρα.
 • Τηρείτε τις επιτρεπόμενες συνθήκες περιβάλλοντος.
 • Κρατήστε το θερμοστάτη μακριά από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων οι φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, η γνώση ή η εμπειρία τους εμποδίζουν να χρησιμοποιούν το θερμοστάτη με ασφάλεια χωρίς επίβλεψη ή οδηγίες.
 • Εάν η πλάκα του μετασχηματιστή ARG101 χρησιμοποιείται, συναρμολογήστε το πλαίσιο στερέωσης και την πλάκα συναρμολόγησης με τέτοιο τρόπο ώστε το μεγαλύτερο στρογγυλό σημείο που έχει χαραχτεί στο πλαίσιο στερέωσης να βρίσκεται στην κορυφή.

Καλωδίωση (μόνο για RDZ100ZB)

 • Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση, η προστασία και η γείωση συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς.
 • Αποσυνδέστε από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από την τοποθέτηση/αφαίρεση και την καλωδίωση.
 • Διορθώστε το μέγεθος των καλωδίων που οδηγούν στο θερμοστάτη και στους ενεργοποιητές βαλβίδων.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο ενεργοποιητές βαλβίδων με ονομαστική τάση AC 24…230 V.
 • Απαιτείται εξωτερική προκαταρκτική προστασία με μέγιστο ασφαλειοδιακόπτη C 10 Α στις γραμμές τροφοδοσίας σε κάθε περίπτωση.