ΠΡΟΣΟΧΗ
Εθνικοί κανονισμοί ασφαλείας

Η μη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και υλικές ζημιές.

  1. Να τηρείτε τις εθνικές διατάξεις και να συμμορφώνεστε με τους κατάλληλους κανονισμούς ασφαλείας.

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος έκρηξης λόγω πυρκαγιάς ή βραχυκυκλώματος, ακόμα και με αποφορτισμένες μπαταρίες

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω πτώσης εξαρτημάτων στον αέρα

  1. Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με το νερό.
  1. Μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες.
  1. Να μην καταστρέφετε ή να μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
  1. Μη θερμαίνετε τις μπαταρίες πάνω από 60 °C.

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διαρροή ηλεκτρολυτών

Χημικά εγκαύματα

  1. Πιάστε μόνο τις κατεστραμμένες μπαταρίες χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα προστατευτικά γάντια.
  1. Εάν ο ηλεκτρολύτης έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό. Συμβουλευθείτε έναν γιατρό.