ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Συνιστούμε την ανάθεση της συναρμολόγησης και της εγκατάστασης της συσκευής σε αδειοδοτημένους εγκαταστάτες.

Βλ. έγγραφο A6V12680327 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σημειώσεις συναρμολόγησης και καλωδίωσης.

  1. Αποσυνδέστε το ρεύμα στο σύστημα θέρμανσης χρησιμοποιώντας είτε τον ασφαλειοδιακόπτη του σπιτιού σας είτε τον διακόπτη τροφοδοσίας του συστήματος.
  1. Επισημάνετε τα καλώδια σύμφωνα με τις ονομασίες των ακροδεκτών, χρησιμοποιώντας τα αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευή.
  1. Λύστε τη βίδα στο κάτω μέρος της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι για να διαχωρίσετε το μπροστινό πλαίσιο από την πλάκα συναρμολόγησης.
  1. Σφίξτε την πλάκα συναρμολόγησης στο κουτί αγωγών.
  1. Συνδέστε καλά τα καλώδια με ετικέτα στους ακροδέκτες στο πίσω μέρος του εμπρόσθιου πίνακα και στερεώστε όλα τα εισερχόμενα καλώδια βιδώνοντας τις βίδες. Σημειώστε ότι η καλωδίωση είναι διαφορετική για τις εκάστοτε εφαρμογές.
  1. Συνδέστε τον εμπρόσθιο πίνακα και σφίξτε τη βίδα στο κάτω μέρος.
  1. Θέστε σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης. Η συσκευή ενεργοποιείται επίσης.