Κατάσταση συσκευής

Κατάσταση LED

Σε αδράνεια

Σταθερό πορτοκαλί χρώμα

Σύζευξη στο δίκτυο Zigbee

Γρήγορο αναβοσβήσιμο με πράσινο χρώμα

Επιτυχής σύνδεση

Σταθερό πράσινο χρώμα

Διακοπή δικτύου Zigbee1)2)3)

Αργό αναβοσβήσιμο με κόκκινο χρώμα

Σφάλμα υλισμικού

Σταθερό κόκκινο χρώμα

Εργοστασιακή επαναφορά

Εναλλαγή κόκκινου και πράσινου

Η ενημέρωση υλικολογισμικού βρίσκεται σε εξέλιξη

Γρήγορο αναβοσβήσιμο με πορτοκαλί χρώμα

Χειροκίνητη αντικατάσταση

Αργό αναβοσβήσιμο με πράσινο χρώμα

Αλλαγή κατάστασης εξόδου

Γρήγορο αναβοσβήσιμο με πράσινο χρώμα τρεις φορές (0,5 Hz) και μετά επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση.

  1. Οι έξοδοι ρελέ απενεργοποιούνται όταν διακοπεί το δίκτυο Zigbee.
  2. Ελέγξτε εάν ο διανομέας είναι αναμμένος και προσπαθήστε να μειώσετε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του διανομέα.
  3. Δοκιμάστε επανασύνδεση δικτύου.
  • Καταργήστε τη συσκευή από την εφαρμογή για κινητά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στη συσκευή για 10 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το ίδιο κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να προσθέσετε ξανά τη συσκευή στο δίκτυο.

Προτεραιότητα ένδειξης κατάστασης LED (υψηλή προς χαμηλή)

Αστοχία δικτύου Zigbee > χειροκίνητη παράκαμψη > κανονική λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης υλικολογισμικού)

Για παράδειγμα, εάν εκτελέσετε χειροκίνητη παράκαμψη όταν υπάρχει αστοχία δικτύου Zigbee, η LED αναβοσβήνει αργά με κόκκινο αντί για πράσινο χρώμα.