Die PT1001-A1 bietet einen DC 24 V Stromversorgungsanschluss ('X1').

DC 24 V Stromversorgungsanschluss – 'X1'

PT1001-A1 – DC 24 V Stromversorgungsanschluss – 'X1'

Pin

Beschreibung

Anmerkung

1

DC 24 V

-

2

DC 0 V

-