Beschreibung

Typ

Datenblatt

BACnet Touch Panels mit integrierter Datenspeicherung und Webserverfunktion:

7.0 "

10.1 "

15.6 "

 

 

PXM30.E

PXM40.E

PXM50.E

A6V11664137

TCP/IP-Client-Touchpanels mit Datenhaltung im Webserver PXG3.Wx00-2:

7.0 "

10.1 "

15.6 "

 

 

PXM30-1

PXM40-1

PXM50-1

A6V11664139

BACnet/IP-Webserver mit Standardfunktionalität

BACnet/IP-Webserver mit erweiterter Funktionalität

PXG3.W100-2

PXG3.W200-2

A6V12304192