See Desigo Xworks Plus Overview of Workflows (CM111000).